هەر دەم و گاڤ

 

 

 

 

 

 

 

 

قەهرەمان عەبدڵلا حەمید

هەر دەم و گاڤ

دوو فریشتە

نڤێسەرێن هاتن و چوون و

لڤینێن منن

هەر دەم و گاڤ

ژین و ژیان

دلۆڤانى و ڤیان

ئایەتوکێن سەردەڤێ

پیرەدایکا منن

هەر دەم و گاڤ

شەل و شەلوال د سورن

جهێ دوربێن دورندێن

دوژمنێن منن

هەر دەم و گاڤ

کابویس و یادگار

زۆردارى و بەدکار

کارمەندێن چەلەنگێن دەست خەدەنکێن

چاخێ منن

هەر دەم و گاڤ

زارۆ د هێن

مەزن د چن

چویچک د هێن

بازى دچن

وان د ڤێتن

هەمى برینێن من سەحکن

وان د ڤێتن

ژ بۆ دلپێڤەبوون دەستکن

لێ ..

هەر دەم و گاڤ

گوڕیا شەمالکێن خەلکى د سورن

یا ئاگرێ برینێن من پر د کەسکن

هەر دەم و گاڤ

بەرەڤ بلندیێ د چن

بەرەڤ روژێ د چن

ئو ..

چ جاران بەس ناکن

چ جاران نابەس کن

Leave a Comment