گەمارەبوونا دێمێ رۆژێ

 

 

 

 

 

 

 

 

قەهرەمان عەبدڵلا حەمید

ئەم زارۆک بووین

مە ب چاڤێن پرى شەوق

ب دل و مێلاکێن پرى رەونەق

تەماشە دکر ئەسمانان

مە هزار ستێر د حەباندن

مە هزار ئەختەر د نازاندن

لێ

پشتى ئەم مەزن بووین

ستێرا پەردا خوارێ

بوونە دێۆ و

هزار جانەگا دانە دویڤ خۆ

بوونە ئەزمانسۆرک و

هزار ساکۆ کرنە بەرخۆ

لاشێ مە خوار

هەستیکێن مە ڤەرووتن و

دگەۆریا خۆ دا بەردانە خوار

هزار یوسف دبنێ بیرا دا بوونە ئێخسیر

هزار یاقووب مانە بێ تەکبیر

مادەم تو ناخوازى

بەکوان

سەراد و بێژنگ بکەى

نەکامان بژارە و ڤاڤێر بکەى

پا ئەڤە چ نێرمۆکن

تو هاوردە دکەى

پا ئەڤە چ گزیرتێن تەیسۆکن

تو ل دەریا خەونێن ئێڤەلێ

گەلاڵە دکەى

ما تو نکارى

چاڤێن خۆ ڤەکەى

ل دەردۆرا خۆ تەماشە کەى

دێ هەر ستێرێن بدویلک ژ ئەسمانە پەیادە بن

دێ ڤ تەحێلا گۆما گەنى کەڤن و

دێ تزبى و مۆریک بژاڵە بن

بلبل و گول

مێش و مۆر

تەر و هشک

دێ بنە متایێ شلقاندنا لاندکا گەمارەبوونێ

هزار فیتى دێ کەن کارێ بانگدانێ

ژ بنێ دۆژەهێ

دێ سەرهلدەن سیمەرخێن مراربوونێ

ژ دلپێڤەبوون

گازییا دەرنشیڤ دکەین

“گەر دى هەبووا مە پادیشاهەک

عالى کەرەمەک لەتیفە دانەک”

ئەڤ راستیە

ل باوى ببا دوڕەک

دناڤبەرا خۆ

ئو

ژار و زانا و دلسۆزا دا

ئاڤاکربا پرەک

تاڤیل کربا

برینا دەڤ بەش

دادى بەلاڤکربا

ببا رۆژا گەش

 

15/07/2020

Leave a Comment