ئەڤینا وێ

 

 

 

 

 

 

 

 

قەهرەمان عەبدللا حەمید

 

ئەڤینا وێ سیلاڤە

یا د هێتە خوار وەکو تیرا

یا ل سەر فەرشێ دلێ من

نڤێژا دکەت وەکو پیرا

دارئالینکە

چەندى پیرى د بیت سولتان

هلباسکى بەژنا من د بیت

بالیفکا من

د کەتە زالگەها خەونێن چاڤزلییێ و

ب رووکێ من ڤە د مینیت،

د بیتە نۆژ

ئو

تا بەرێ بەیانێ

چاڤ ب کاشخانکاڤە د بنە تلۆڤە و

د پەنجەرا مەزەلێ را

دیمەنێ هەلاتنا روژێ و هاتنا وێ دبیت بشکۆژ

 

Leave a Comment