من تۆ دڤێى وەکو هەرجار

 

 

 

 

 

 

 

 

قەهرەمان عەبدللا حەمید

 

من تۆ د ڤێى

تۆى هەناسا ئاخ و ئۆخان

قرکا من د ئارینى

د کەى ڤۆلکان

من تۆ د ڤێى

تۆى بیناهیا چاڤ و برویان

ل ئەسمانێ عەشقا منا د کاملان دا

د بارینى بارانەکا بێ راوەستیان

من تۆ د ڤێى

تۆى بێهنا گول و ریحانان

باغێ ئیرەمێ د سینگێ من دا مایە بەیار

دکەى بوهەشتا کەسک و بێ پاوان

من تۆ د ڤێى

تۆى گەردونێ رێکا کادزان

د پەنجەرا گیانێ منێ کەسیرە دا د هێى و

د کەى شوپا پەیامبەران

من تۆ د ڤێى

تۆى سوزا شەڤستانان

ل پاخلا مرادێن منێن توزکەوى دا

د کەى هەوارا یەعقوبان

من تۆ د ڤێى

تۆى سترانا سەماڤانان

د سەرێ تلێن گریا من دا د مەخەل دچى و

ئاوازا دەنگێ تە د بیتە وارگەهێ سەلیقا حنێران

من تۆ د ڤێى

تۆى سیبەرا ئێمناهیێ

بیابانا جەنگاوەرا گیانێ من

د کەى خیبەتا خەوا گران

من تۆ د ڤێى وەکو هەر جار

 

24/06/2019

 

Leave a Comment